НОВИНИ

20 СЕПТЕМВРИ 2020

Вчера приключихме и второто, последно обучение по умения за заетост в туризма, проведено по проекта NESET от Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес.
Равносметката ни до сега: 65 младежи, обучени по Социални и комуникационни умения, и 20 младежи, обучени по Умения за заетост в туризма. Успяхме да проведем всички обучения присъствено, защото разчитаме не само на предадените знания, но и на изградените мрежи и контакти за взаимна подкрепа и приятелство. Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес благодари на своите самоотвержени и всеотдайни лектори Тихомир Видев и Борис Бозвелиев, които направиха обучението вълнуващо преживяване за всички участници. Пожелаваме на  всички наши „абсолвенти“ успешно кариерно развитие в туризма в Бургас и в Европа!

 

13 СЕПТЕМВРИ 2020

На 12.09.2020 г. приключи първото обучение по умения за заетост в туризма, проведено по проекта NESET от Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес. Десет младежи, вече обучени по Социални и комуникационни умения, имаха възможност да развият и своите умения за работа в екип, решаване на проблеми, управление на времето и стреса и обслужване на клиенти. Придружител в това пътешествие им беше Борис Бозвелиев PhD, който направи всичко възможно да разгърне потенциала на всеки участник и да мотивира младежите извън заетост, образование или обучение да мечтаят за кариерно развитие в сферата на туризма.

 

2 АВГУСТ 2020

Вчера приключи и четвъртото, последно издание на пилотното обучение „Социални и комуникационни умения“, разработено и осъществено в рамките на проект „Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива реализация в туристическия сектор“ („NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism Sector (NESET)“). Проект NESET получава финансова подкрепа в размер на 1 124 551 евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Целта на проекта е да осигури мащабна транснационална подкрепа за устойчивата интеграция на младите хора в туристическата индустрия, посредством създаване на условия за заетост и стартиране на собствен бизнес за младежите извън образование, обучение и заетост, в разнообразни форми на туризъм.

В четирите проведени до момента семинара общо 65 участници подобриха своите социални и комуникационни умения. Оттук те се разделят на 3 групи и всяка група продължава с едно от следващите обучения, разработени за тях по проекта NESET: умения за заетост в туризма, предприемачество и валидиране на вече изградени умения в туризма. 

 

26 ЮЛИ 2020

Обучението по социални и комуникационни умения по проекта NESET се проведе за трети път 22 до 25 юли в учебни зали на Университет „Проф. Др. Асен Златаров“ – Бургас.

 

19 ЮЛИ 2020

Вече имаме и втора група абсолвенти на нашето обучение по социални и комуникационни умения! Обучителният семинар се проведе от 15 до 18 юли в учебни зали на Университет „Проф. Др. Асен Златаров“ – Бургас под напътствията на Тихомир Видев, докторант и преподавател в Бургаския свободен университет. Учебните материали, разработени по проекта NESET, отново доказаха своето високо качество и потенциал да мотивират младите хора да търсят възможности за развитие в областта на туризма. Участниците ги оценяват като полезни и актуални не само за всички, които планират кариера в туризма, но и за вече заетите в тази сфера.

 

12 ЮЛИ 2020

Като част от проектните дейности по проект NESET, се предвижда организирането на серия от пилотни обучения за изграждане/валидиране на свързани с туризма социални и комуникационни умения, умения за заетост и предприемачески умения. В България, Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес ще провежда семинарите по Социални и комуникационни умения и Умения за заетост в туризма.
Първата група от 15 млади хора извън образование, обучение и заетост премина през Обучителен семинар по социални и комуникационни умения в читалище „Фар“ в Бургас при спазени всички изисквания на здравните власти във връзка с епидемията от Ковид-19. Под ръководството на Тихомир Видев, докторант и преподавател в Бургаския свободен университет, в продължение на 4 дни младежите слушаха, обсъждаха, участваха в ролеви игри, спориха, забавляваха се и усвояваха умения, които ще им помогнат да намерят устойчива реализация в туристическия сектор. По време на обучението на всички участници беше предложен обяд и кафе паузи.

 

 29 СЕПТЕМВРИ 2019

На 27-28 септември 2019 г., по време на дните на туризма в България, Клъстер за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес, партньор в проекта „Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива реализация в туристическия сектор“ („NEETs’ Empowerment for Sustainable Employment in the Tourism Sector (NESET)“), организира национално информационно събитие за популяризиране на проекта. Проект NESET получава финансова подкрепа в размер на 1 124 551 евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Целта на проекта е да осигури мащабна транснационална подкрепа за устойчивата интеграция на младите хора в туристическата индустрия, посредством създаване на условия за заетост и стартиране на собствен бизнес за младежите извън образование, обучение и заетост, в разнообразни форми на туризъм.

Конференцията се проведе в красивия град Созопол, близо до Бургас, и беше фокусирана върху три основни теми:

  • Представяне на резултатите от проучванията сред младите хора и работодателите в туристическата индустрия в България относно несъответствията в уменията и недостига на работна сила на младите хора в сектора.
  • Запознаване на участниците с добрите практики на младите предприемачи в туризма.
  • Представяне на нови софтуерни продукти за цялостно управление на хотели и ресторанти.

Вторият ден на конференцията беше посветен на срещи лице в лице между млади хора – предимно NEET, но също така и студенти и възпитаници на катедрата по туризъм на „Университет„ Асен Златаров “в Бургас, туристически мениджъри, потенциални предприемачи и млади служители от една страна и работодатели и членове на туристически асоциации в региона от друга.

Конференцията беше уважена от представители на двете най-големи и влиятелни туристически камари в региона – във Варна и Бургас, преподавателското тяло и ръководството туристическият отдел, туристическият отдел на „Университет Асен Златаров” в Бургас, различни неправителствени организации и работодатели.