ЗА НАС

КЛЪСТЕР за информационно осигуряване на Черноморския туристически бизнес е учреден на територията на Бургаска област през 2016 г.

Дейностите на клъстера са фокусирани върху:

  • подпомагане обучението и развитието на практически умения, както и кариерно развитие на млади специалисти в туристическия бизнес;
  • подкрепа за младите хора в Бургаска област и извън нея за тяхното лично, образователно, културно и професионално развитие и ориентация към кариера в областта на туризъм;
  • прилагане на младежки инициативи за иновативен софтуер и уеб-базирани решения;
  • повишаване на образователното ниво и професионалната квалификация на туристическия персонал;
  • привеждане на образователната система в България в съответствие с нуждите на туристическия бизнес от висококвалифицирани специалисти;
  • организиране на професионални практики на студенти от България и чужбина, използване и прилагане на опита на академичната общност при реализиране на европейски проекти в областта на ИТ и туризма;
  • проучване на бизнес нуждите от туристически специалисти;
  • развитие на регионалната икономика в областта на ИТ подкрепата на туристическата индустрия.

 

Посоката на дейността Клъстерът основно е във взаимовръзката между ИКТ и туризма. Основният фокус на Клъстера е в разработването и разпространението на нови ИКТ решения, позволяващи лесни и ефективни връзки между търсенето и предлагането на бързо развиващ се туристически сектор в ЕС. Голяма част от работата му е посветена на укрепване на мотивацията, знанията и уменията на младите хора за успешна кариера в туристическия сектор чрез използване на ИКТ ресурси, като в същото време се опитва да промени общото схващане за туризма като временен и базиран на сезона нископлатен вариант за заетост.

От официалното си създаване през 2016 г. клъстерът успя да спечели широко признание сред академичните среди, неправителствените организации и бизнеса от географски райони в страната, където ИТ и туристическите услуги са силно развита и конкурентна.